Dokker gir elevene en stemme

Elevenes egenvurdering er minst like viktige som lærerens tilbakemeldinger. Dokker gjør det enkelt å sette ord og bilder på eget skolearbeid, øvinger og praksis, og samtidig lære seg kunsten å egenvurdere tidlig i læringsløpet.

Som ungdomsskolelærer brukte jeg mye tid på å skrive vurderinger. Jeg prøvde å formulere et fornuftig innhold som skulle fortelle elevene noe om ståsted og hva de burde arbeide mer med. Så jeg brukte min (lærer)stemmetitt og ofte.

Hva med elevene — produsentene og eierne av arbeidet? Hvor kom deres stemme fram, og hvordan tilrettela jeg for dette?

Jeg prøvde meg fram. Lagde et system for avkryssing der elevene egenvurderte seg etter at de var ferdige med arbeidet. Men det ble vanskelig å få med alle tenkelige alternativer gjennom avkryssing, så det fungerte heller dårlig! Forsøkte åpne spørsmål med stikkord til hva de kunne fokusere på. Fungerte litt bedre, men vurderingene ble vide og generelle. “Det gikk bra”, var en gjenganger, og hva betyr egentlig “bra”?

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Egenvurdering
Gjennom min jobb i Dokker har jeg lært mer om egenvurdering og hvor viktig denne er i læreprosessen, og jeg har fått bekreftet at

  • elevenes refleksjoner er minst like viktige som lærerens vurderinger
  • egenvurdering får fram mer omkring tankeprosessene til elevene og hva de faktisk lærer. Elevene lærer mer!
  • for å unngå at elevene glemmer viktige refleksjoner, må det ikke være for lang tid mellom det konkrete arbeidet og egenvurderingen
  • egenvurderingen like godt kan gjøres underveis som etter at arbeidet er ferdig
  • for å bli flink i egenvurdering, er trening nødvendig. Start tidlig og tren mye!
  • det er viktig at lærer veileder mot et høyere nivå på egenvurderingen enn “Det gikk bra!” — elevene må utfordres til å bli bedre i sin egenvurdering

Vurdering er en del av faget
Vi i Dokker brenner for læring og tilrettelegging for læring, og vi ønsker at elevens stemme skal være tydelig i læreprosessen. Egenvurdering er en sentral del av Dokker.

Jeg tenker tilbake på mange timer i Kunst & Håndverk. 7 av 15 kompetansemål i Kunnskapsløftet for faget har med ordet “vurdere”, og formuleringen “eleven skal vurdere…” er ofte en del av målteksten.

Elevene mine brukte mye tid både på planlegging og gjennomføring av arbeid, mens vurderingen ikke ble gitt like stor oppmerksomhet. Strukturen på dokumentasjon av læring i Dokker gir elevene en påminnelse om og et fokus på at de også skal vurdere. I Dokker kan egenvurderingen gjøres når arbeidet er ferskt i minnet,- underveis eller like etter avsluttet arbeid.

Photo by rawpixel on Unsplash

Vurdering er en kunst
Egentlig er det en kunst å vurdere seg selv på en konstruktiv måte. Først skal du tenke og reflektere. Og etterpå skal du sannelig formulere dette med ord slik at det blir forståelig for andre, også!

Men en egenvurdering trenger vel ikke alltid skrives? Mange elever har lettere for å uttrykke seg verbalt, så hvorfor ikke la dem benytte lyd- eller videoopptak? Gjennom Dokker kan dette realiseres! Det er slett ikke vanskelig. Det er artig og spennende å jobbe på denne måten.

Vurdér og dokumenter med Dokker — overalt
Jeg har nevnt Kunst & Håndverk, men Dokker kan brukes i og på tvers av alle fag på ungdomsskolen: dokumentasjon av praktiske forsøk og ekskursjoner i naturfag, beskrivelser av framgangsmåter for matlaging i Mat & Helse, egenvurdering av innsats og læring i norsk og andre fag. Dokker fungerer også utmerket som en “møteplass” i tverrfaglig arbeid. Et eksempel: Eleven jobber med norsk språk i en naturfagrapport, og faglærerne gir veiledning på sine respektive fagområder. Dette skjer uavhengig av fastlagte timeplaner.

Å kunne reflektere og egenvurdere er en ferdighet som elevene har bruk for hjemme, på skolen, i arbeidslivet — kort sagt overalt! Jeg vil derfor anbefale alle ungdomsskoler å ta i bruk Dokker og la egenvurdering bli en sentral del av undervisningen. Jeg skulle gjerne selv hatt tilgang til Dokker da jeg var ungdomsskolelærer, men jeg trøster meg med at jeg har stor glede av å møte og hjelpe mange ungdommer i Dokker-supporten.

Vi chattes!