Leaving no one behind

Ifølge en oversikt over empirisk data som viser eksisterende systemer for brukermedvirkning (Wienhofen, Mikalsen and Farshchian 2015), er Dokker verdens eneste brukerstyrte plattform for oppfølging av mennesker. 

Med Dokker kan vi legge til rette for at alle kan sette sammen og få hjelp av sitt eget personlige støtteapparat – når de trenger det. Vi tenker læring, mestring, utvikling og bevegelse – hele livet gjennom. Vi er freidige nok til å hevde at vi kan bidra til en videreutvikling av både enkeltmennesket og fellesskapene – ja, til og med en bærekraftig utvikling av demokratiet (wow!).

Mål

Hos oss er vi glade i målsettinger, enten det er et lite museskritt på din personlige vei, eller hårete globale mål som hele menneskeheten må jobbe i fellesskap for å nå. Vi er glade i kompetansemål fra læreplaner også, og individuelle utviklingsmål.

Et mål er ikke annet enn en klart formulert tanke om et resultat som man planlegger å oppnå. Og Dokker er til god hjelp.

FNs bærekraftsmål

Leaving no one behind

FNs bærekraftmål trådte i kraft i januar 2016 og ser miljø, økonomi og sosial utvikling i en sammenheng. Målsettingene er globale, men angår like fullt hver enkelt av oss. Et av hovedprinsippene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). Det er vi svært glade for. På vår måte bidrar vi til «å få alle med».

Vi har vurdert oss opp mot FNs 17 bærekraftsmål, og vi fant ut at vi matcher omtrent halvparten av målene. Ikke verst, synes vi. Og hvordan har vi vurdert oss, kan du spørre?

Fra best practice til next practice

Å utvikle demokratiske samfunn krever at vi jobber sammen på nye måter og involverer alle berørte i dialog, samhandling og informasjonsutveksling. Dette er faktisk bærekraftmål nummer 17, og er etter vår mening en forutsetning for å kunne nå alle de andre 16 målene. Vi gjør gjerne målet til slagord for Dokker: «Samarbeid om å nå målene». Vi vet at individuell oppfølging fra kompetente støttespillere alltid gir det beste resultatet for mennesker som trenger en eller annen form for hjelp. Dette er beste praksis i dag.

Nå handler det om autonomi; at vi eier, deltar, styrer, er engasjert og mer aktiv i egen utvikling – i samarbeid med støttespillerne! Dokker løfter individuell oppfølging fra beste praksis til «neste» praksis – mål 17: here we come!

God helse (3) og god utdanning (4)

Blant de 17 bærekraftmålene er mål nummer 3 og 4 på en måte søskenbarn. De henger ofte sammen fordi helsetilstand påvirker utdanningsmuligheter, og utdanningsnivå statistisk sett sier noe om helsetilstand. Mål 3 sier «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder», og mål 4 sier «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Vi er opptatt av livskvalitet og muligheter. Tett og god oppfølging rundt helserelaterte utfordringer fører mennesker i positiv retning og gir ny energi. Det kan også snu begrensninger til muligheter. Når vi flytter mestring og læring til arenaer utenfor de tradisjonelle institusjonene, oppstår innimellom magi. I Dokker foregår læring og utdanning på hver enkelts egne premisser, der det passer og når det er best. Vi visker bort hindringer for inkluderende samhandling, som helseutfordringer, silo-tankegang og forskjellige hjelpesystemer tradisjonelt skaper.

Bedre tjenester med FNs bærekraftsmål (og Dokker)

Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for mange oppgaver. De leverer helsetjenester og utdanning, integrering og tiltaksarbeid. I tillegg må de samarbeide med private tjenesteytere for å levere best mulige tjenester til oss. Hvordan kan bærekraftmålene påvirke tjenestene til å bli enda bedre for alle? Igjen ligger mye i mål 17; Samarbeid om å nå målene. Morgendagens utfordringer som bærekraftmålene er laget for å løse, krever større involvering av innbyggerne i lokalsamfunnet, av kommunen og nasjonen. 

Kommune 3.0 – også kalt fellesskapssamfunnet – åpner for mer samskaping mellom kommune og innbyggere. Samskaping er å bruke hver enkelt av oss til å løse samfunnsutfordringer i åra framover. Det handler om kommunens samarbeid med innbyggerne, med frivilligheten og med næringslivet. Samskaping kan tilrettelegge for barnas oppvekstsvilkår, innbyggernes trivsel og livskvalitet og næringslivets utviklingsevne – alt i et bærekraftig perspektiv.

Dette er sosial innovasjon. Vi vil være med, med Dokker! Vi har verktøy, metodikk, kompetanse og – ikke minst – nysgjerrighet nok til å si at «her kan vi bidra»! Vi ønsker gjerne å bli kontaktet om noen vil ha oss med på en bærekraftig utvikling…

Leaving no one behind!