Jobbe tverrfaglig

Ønsker du mer tverrfaglig jobbing? Opplever du at rammene og en hektisk skolehverdag er til hinder for å få satt tverrfaglig jobbing ut i god praksis? I så fall er du i godt selskap med mange andre dyktige lærere. Enten det er snakk om å samkjøre lærer-ressurser, eller å finne felles arbeidsoppgaver som styrker tverrfaglighet, kan det være utfordrende å løse tverrfaglig jobbing på en praktisk, effektiv og faglig god måte. Med Dokker kan du og andre lærere jobbe sammen med eleven om et arbeidsoppdrag i ulike fag, f.eks. norsk, naturfag, engelsk og byggfag – samtidig! Dere kan også jobbe asynkront slik at ikke timeplanene blir forstyrret. Dere er i dialog og er hele tiden oppdatert. Eleven har alltid eierskap til sitt eget arbeid og oppfølgingen som blir gitt. Ved å invitere inn fagpersoner utenfra skole, f.eks. fra en bedrift, kan du løfte tverrfaglig jobbing til et helt nytt nivå.

Vurdering for læring

Tilpass opplæringa og oppnå motivasjon og økt læringseffekt. Bruk Dokker jevnlig og la det bli en vane å gi støtte og veiledning når elevene er i læremodus og trenger det mest: Når de er underveis i læreprosessen. Slik skaper du også gode læringsvaner - sammen med eleven.

Dokker viser fram kompetansemålene på en unik måte, og disse kan konkretiseres og tydeliggjøres slik at elevene forstår hva de skal lære. I Dokker kan et helt støtteapparat, på tvers av fag og institusjoner, kommentere og hjelpe til - uten å være fysisk til stede.

I SKUV-prosjektet (Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering) går Dokker rett inn som et svært nyttig hjelpemiddel for å utvikle vurdering for læring som en egen profesjon!

Egenvurdering

Ansvar for egen læring innebærer å involvere dem det faktisk gjelder. Dokker er skreddersydd for refleksjon, dybdelæring og kritisk tenking. Slik øker elevens bevissthet rundt målsetninger og strategier for læring. Disse egenskapene er ikke bare nyttige i skolen; evnen til refleksjon er en nøkkelfaktor for å fungere godt på alle arenaer og stadier i livet.

I Dokker er det som skjer i læreprosessen viktig. Dokker innbyr til egenvurdering, alt fra å gi seg selv et visst antall stjerner white medium starwhite medium starwhite medium star️ til å sette ord på sin innsats og læringsutbytte. Selvfølgelig i dialog med læreren og andre støttespillere.

Samarbeid skole-hjem

Hvor ofte har du tid til den gode samtalen med eleven? Hvor ofte har du mulighet til å snakke om hvor vi har tenkt oss og hva vi må gjøre for å komme oss dit? Hva med foreldrene? Hvor ofte snakker du med dem? Tenk deg en skolehverdag der du bytter ut sporadiske samtaler med eleven med en kontinuerlig elevsamtale.

I mange skoler er elevsamtaler og foreldremøter den viktigste arenaen for dialog mellom skole og hjem. I Dokker utnytter vi krafta som finnes i fellesskapet av kompetente pedagoger, foreldre og elever med håp og drømmer for fremtiden. Dokker er utviklet for å gjøre dialog og utveksling av erfaringer og målsetninger på en enkel og morsom måte. Slik gjør vi samarbeidet mellom hjem og skole mulig på en praktisk, morsom og nyttig måte, noe som gir økt innsikt, sterkere eierskap og - ikke minst - bedre oppfølging!

Elevmedvirkning

Å lære noe grundig og med god forståelse krever aktiv deltagelse i egne læringsprosesser, riktig bruk av læringsstrategier og evne til å reflektere over egen mestring og fremgang. Dybdelæring krever imidlertid oppfølging av elever på individuell basis. Det er tidkrevende. Dokker legger til rette for selvstendig jobbing, med tydelige mål og i nært samarbeid med andre. I Dokker er det en tydelig sammenheng mellom det eleven jobber med og målene eleven jobber mot. Slik vil eleven over tid utvikle forståelse av begreper, metoder og sammenhenger innenfor ulike fagområder.

Og, viktigst av alt: I Dokker er det eleven selv som eier sin egen kompetanse. Det er eleven som gir tilganger og deler målsettinger, oppgaver og kunnskap med lærere, foreldre og andre gode hjelpere i barne- og ungdomsfellesskapet. Med et sterkt eierskap til egen læring dyrker Dokker selvstendighet og læring som virkelig går i dybden. Og dokumentasjonen har eleven med seg videre i livet uavhengig av hvor man er, og så lenge man vil.

Oppfølging av elever ute i praksis

Tenk deg at du kan være til stede når eleven trenger støtte i praktiske arbeidsoppgaver utenfor skolen. Med Dokker kan du det. Dokker lar deg gi eleven et rom for dedikert og selvstendig jobbing, samtidig som lærere og andre med oppfølgingsansvar gis mulighet til å gi tett og kontinuerlig støtte. Ved å samarbeide med fagpersoner utenfor skolen, for eksempel i en bedrift, kan du løfte oppfølging av elever ute i praksis til et helt nytt nivå.

Slik legger Dokker til rette for å knytte praktisk kunnskap tettere opp mot en relevant skolekontekst, ofte på tvers av fagene.

Dokker tilnærmer seg læringsmål ved å legge til rette for andre måter å jobbe på. 10 000 brukere og mer enn 100 000 dokumentasjoner gir oss et solid erfaringsgrunnlag: Dokker forsterker læringsprosessen på elevens premisser. Med mer tid til bedre oppfølging i Dokker legger du til rette for bedre resultater, samtidig som du forebygger dropout.

Personlig

Free

Ubegrenset antall dokumenter

Læreplaner/mål

Deling og tilbakemeldinger underveis

Support

Virksomhet

kr 95
per person, per måned. Fakturert årlig.

Alt i Personlig

Koble folk sammen i grupper

Rollebasert kommunikasjon og deling

Tildel oppgaver og følg progresjonen

Vurdering/godkjenning av utført arbeid (dokumentasjon)

Prioritert brukerstøtte

GDPR. Den enkelte eier sine egne data og kontrollerer tilgang.


Prisen er eks. mva.
Fakturert månedlig: kr 114/pers/mnd


Se priser for skoler og ideelle organisasjoner

Virksomhet+

Contact us

Alt i Virksomhet

Rammevilkår

Dedikert støtte til implementering

Inkludert opplæring av superbrukere

Noen historier fra bloggen

Dokker blogg

Vi gleder oss over å få samarbeide med så mange flinke folk!